D.d. 10-06-2023

Uitstel inwerkingtreden van de Huis-en Hobbydierenlijst.


Hoewel het de bedoeling was dat de Huis- en Hobbydierenlijst in werking ging treden op 1 januari 2024, heeft de minister van LNV op donderdag 8 juni een brief gestuurd aan de tweede kamer. In deze brief met daarin de stand van zaken van dierenwelzijnsonderwerpen en openstaande moties en toezeggingen, wordt er ook melding gemaakt van de stand van zaken omtrent de voortgang van de huis- en hobbydierenlijst. De minister geeft het volgende aan:

Huis- en hobbydierenlijst
Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk 28286, nr. 1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was. De te nemen stappen in het proces, waaronder notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien. Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1 juli 2024 mogelijk zal zijn.

Zoals u kunt lezen is het in werking treden van de Huis- en Hobbydierenlijst daarmee een half jaar uitgesteld. De Parkdieren Vereniging is een samenwerking aangegaan met Avi-Com (www.avi-com.org) We zijn druk bezig met het voorbereiden van juridische stappen tegen deze dieronwaardige lijst, die totaal niets toevoegt aan het dierenwelzijn.
Echter, zolang de lijst nog niet is vastgesteld, kunnen we deze nog niet daadwerkelijk aanvechten. Dit uitstel geeft ons wel een half jaar extra tijd om ons voor te bereiden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd mailen naar parkdierenvereniging@gmail.com

Michel en JankeD.d. 17-05-2023

Bestuurswisseling


Kort na de ALV heeft Tonneke Duijs aangegeven haar functie als secretaris van de Vereniging van Parkdierenliefhebbers neer te leggen. Ze geeft aan dat ze te weinig kennis van zaken heeft om de Vereniging als bestuurslid bij te staan. We bedanken Tonneke voor haar inzet en haar gastvrijheid en respecteren en begrijpen haar besluit.
Inmiddels heeft het bestuur Jeanet van Schoonhoven benaderd om de functie van Tonneke over te nemen. Gelukkig heeft ze aangegeven dat zij deze functie graag wil invullen. Tot de komende ALV is Jeanet onze ad-interim secretaris. Op deze jaarvergadering mogen de leden zich uitspreken over haar aanstelling. Wij gaan dit met vertrouwen tegemoet, aangezien we menen in Jeanet een geinteresseerd, serieus en deskundig lid van ons bestuur te hebben gevonden.

Het bestuur.


--
Met vriendelijke groeten,
Janke van der Hem
Ledenadministratie
Vereniging van Parkdierenliefhebbers

Klieverweg 12
1774 ND Slootdorp
06-25574805Samenvatting ALV 23 april 2023.


De reden van deze samenvatting is dat de wetgeving en onze mogelijkheden van reageren
op deze wetgeving zich op dit moment in een cruciale en hectische fase bevind. Voor degene die niet op de vergadering aanwezig waren is dit een bijpraat stukje voor zij die
aanwezigen waren een geheugen steuntje.

Onderstaande is het agendapunt Wetgeving/positieflijst, tijdens de vergadering toegelicht
door Janke en Michel.

Stand van zaken op 23 april 2023:
1. PVH gaat een richting op die wij niet ondersteunen.
   PVH wil nog alleen werken met GGP’s (Gids Goede Praktijken), dit op initiatief en in
   samenwerking met juriste Erna Philippi-Gho en willen niet meer de totale Positieflijst
   (Huis- en Hobbydierenlijst) van tafel halen middels een juridische procedure. Ons
   standpunt is nog steeds dat alle dieren moeten kunnen worden gehouden mits
   onder goede Huisvesting en Verzorging voorschriften.
2. Vanochtend, 23 april, bereikte ons de informatie dat juriste Erna Philippi-Gho
   gebroken heeft met PVH

Op 1 januari 2024 wordt de Positieflijst van kracht, mits deze voor 1 juli wordt gepubliceerd,
na publicatie kunnen wij pas iets ondernemen tegen deze lijst. U zult begrijpen dat het dus
heel kort dag is om te reageren en actie te ondernemen. Zeker nu PVH een andere koers is
gaan varen dan jarenlang het doel was, de totale lijst van tafel en geen lijsten van wel en niet
te houden dieren.

Wat heeft het bestuur tot nu toe ondernomen:
1. Als lid van PVH geprobeerd het beleid bij te sturen, terug naar de oude doelstelling.
2. Contact met KleindierNed over samenwerking en mogelijkheden.
3. Contact met gelijkgestemden uit PVH over mogelijke acties.
4. Contact met vereniging AVI-COM , in- en exporteurs dieren.

Bovenstaande activiteiten en contacten zijn zeer tijdrovend en hectisch door de tijd die
ons nog rest, de mogelijkheden en de beperkingen.

Op de vergadering is ook uitgelegd dat wij zelf beperkt zijn in onze mogelijkheden als wij niet
met anderen samenwerken en dan vooral voor de financiën. Onze bijdrage zit in hoofdzaak
in de kennis van het houden en verzorgen van dieren. Juridische procedures zijn nou
eenmaal kostbaar. Ook de factor tijd is een beperking daar het bestuur er nu al alle avonden
mee bezig zijn en dan ook moeten beslissen wat te doen.
Nu komen we bij de reden van deze uitleg, het bestuur moet snel kunnen schakelen en
beslissen op dit dossier en kan dus ook niet naar de leden komen om te vragen wat te doen.

Sommige scenario’s kunnen voor de vereniging ingrijpend zijn zoals, is het acceptabel om
onze financiën totaal aan deze procedures te besteden als dat nodig is. Ook werd er nog
gesteld wat als het ons vermogen op financieel gebied te boven gaat, wat dan.
Het bestuur stelde dat er al mogelijkheden onderzocht worden en zijn voor donaties en
ondersteuning middels vrijwillige bijdragen. De financiële verplichtingen die het bestuur
aangaan zullen altijd binnen het vermogen van de vereniging blijven zonder schulden aan te
gaan. Mocht het zover komen dat ons vermogen, donaties en bijdragen op gaan aan het
wegwerken van de Positieflijst dan is dat zo, we hebben dan onze hobby nog. Krijgen we de
Positieflijst niet weg dan heeft de vereniging ook geen bestaansrecht meer.

Na voorgaande besproken te hebben heeft de vergadering het bestuur het mandaat
gegeven om dat te doen wat zij nodig achten om de Positieflijst van tafel te krijgen.

Wel is de afspraak gemaakt dat zij, het bestuur, de leden middels de website op de hoogte
zal houden als er informatie is die vrijgegeven kan worden.

In de rondvraag is er nog gevraagd aan de aanwezigen of er iemand bezwaar had tegen het
plaatsen van foto’s waar zij op voorkomen van deze dag op de website of in het
verenigingsblad. Hier waren geen bezwaren tegen.

Vragen kunt u altijd mailen naar parkdierenvereniging@gmail.com

Het bestuur.

Janke van der Hem en Michel Numan.Stand van zaken 22 maart 2023


Wetgeving

Al geruime tijd is er onrust over de Huis- en Hobbydierenlijst (voorheen: Positief-lijst) die voor het eerst op 6 juli 2022 door het ministerie van LNV gepresenteerd is. Deze lijst zou moeten ingaan op 1 januari 2024. Op deze lijst staan een dertigtal soorten die men mag kopen, houden of verkopen. Voor de rest van de dieren geldt een uitsterfbeleid. Een voor dieren van de leden van onze vereniging desastreuze lijst.

Eerdere uitspattingen van de Overheid om tot een dergelijke wetgeving te komen werden door het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit middels rechtszaken gecanceld. Al vrij snel kwam er van het PVH een brief over de te volgen koers te weten: weer gerechtelijke stappen. Door omstandigheden werd het PVH sectoroverleg van november 2022 uitgesteld. Pas 13 maart j.l. was er weer een sectoroverleg van het PVH waar ook de Parkdierenvereniging zitting in heeft. Het bleek dat er een fikse bestuursverandering had plaats gevonden, waarop verder geen toelichting kwam en ook geen vragen over mochten worden gesteld. Maar er bleek ook besloten te zijn tot een totale koersverandering aangaande de benadering van de Huis- en Hobbydierenlijst. Op Social Media circuleerden al berichten dat de huisjuriste van het PVH niet meer bereid was om de gehele lijst weg te procederen, maar dat zij veel voordeel zag in het tot wetgeving maken van Gids Goede Praktijken (GGP’s). Er kwam echter geen vraag bij de betrokken verenigingen voor het opzetten van zulke documenten. Middels nieuwsbrieven werden wij op de hoogte gebracht van het nieuwe bestuur, dit, zonder een reden aan te geven, en de koers die het PVH gaat volgen. In januari 2023 wordt nog de suggestie gewekt dat het PVH gaat procederen middels een schrijven mw. Mr. E. Philippi-Gho van Natuur en Recht. De opbouw van de nieuwe wet werd besproken en er werd aangegeven dat “de kans dat het verbod op het houden van soorten die niet op de Huis- en hobbydierenlijst staan voor de rechter stand houdt zeer gering is.” En het wordt niet verbazingwekkend geacht dat dierhouders zich opnieuw voorbereiden op juridische procedures tegen de Huis- en hobbydierenlijst. Er valt geen woord over GGP’s.

Begin febr 2023 is de toon heel anders. Het PVH vecht alleen die soorten aan waarvoor er een goed GGP op tafel komt. Deze kunnen geschreven worden middels een format, wat nog (steeds) niet bekend is. De GGP’s worden in overleg met het PVH en Mw. Mr. E. Philippi-Gho opgesteld en beoordeeld door een deskundig dierenarts.

Echter op het sectoroverleg van 13 maart j.l. leerden wij dat de door het PVH benaderde dierenartsen zelf een lijstje hadden welke diersoorten volgens hun goed te houden zijn en dat alleen daarvoor een GGP ingediend kan worden. Dit lijstje is op het moment van schrijven nog niet bekend, maar wordt wel eerdaags verwacht. Wij zullen dit zsm publiceren op onze website www.parkdierenvereniging.nl . Verheug u niet, deze gespecialiseerde dierenartsen blijken een heel andere kijk op ‘te houden soorten’ te hebben als wij!

Gids Goede Praktijken: natuurlijk zij wij vóór huisvesting en verzorgings-reglementen. Daar pleiten wij al jaren voor. Niet voor niks hebben wij de vertaalde versie van de Duitse Houderijvoorschriften op onze website staan en wordt daar steeds naar verwezen als het gaat om huisvesting. Als dit wetgeving wordt staan wij daar zeer positief in. Het probleem van dit GGP-proces is alleen het moment. De door het PVH bepaalde koers is als volgt: bezwaar indienden tegen de door het PVH bepaalde soorten waarvoor een door het PVH geschreven GGP is. Totdat deze beoordeeld is een ontheffing aanvragen. Wil de RVO niet beoordelen dan procederen. Wat heeft dit te betekenen voor onze dieren totdat de GGP een vaststaand feit is. Het komt het welzijn van de dieren niet ten goede in ieder geval. Een uitsterfbeleid houdt in dat dieren steriel gemaakt moeten worden of koppels en groepen dieren uit elkaar gehaald moeten worden. Dit is natuurlijk dieronwaardig voor groepsdieren of dieren die al jarenlang bij elkaar zitten.

Ontheffing: Vanaf het moment dat de Huis- en Hobbydierenlijst in gaat kun je als houder van dieren die niet gehouden mogen worden, altijd een ontheffing aanvragen. Deze mag alleen geweigerd worden als op basis van evenredige criteria blijkt dat de voorgenomen wijze van houden door een (rechts)persoon geen negatieve gevolgen heeft voor het welzijn van de betrokken dieren en de gezondheid van mensen met zich meebrengt. Maar verder is het aanvragen van een ontheffing in onze ogen totaal onzinnig. De ontheffing gaat per diersoort, dit dier moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Mocht je fokken, dan moeten ook alle jongen geïdentificeerd en geregistreerd worden. Verkopen of weggeven van de dieren mag alleen ook aan iemand die ook voor de betrokken diersoort een ontheffing heeft. In de praktijk gaat het er dus op neer komen dat iedere houder van eekhoorns, stekelvarken of stokstaartjes en al die andere soorten, maar ook alle houders van Russische dwerghamsters en chinchilla’s een ontheffing zullen moeten aanvragen. Dit gaat natuurlijk ver boven de capaciteit van het RVO. Bovendien hebben ervaringen uit het verleden ons geleerd dat er misschien een paar ontheffingen zullen worden afgegeven, maar niet aan alle houders, ook al voldoen zijn aan de voorwaarden van de ontheffing. Tot de ontheffing verleent is geldt het uitstervingsbeleid.

Onze koers: Wij als bestuur van de Vereniging van Parkdieren Liefhebbers zijn geen voorstander van dit door het PVH voorgestelde beleid, en willen eigenlijk voorstelen om zelf initiatieven op te zetten om de lijst in zijn geheel weg te procederen, maar willen een te volgen strategie graag bespreken met onze leden. Let wel: we kunnen niet terugvallen op de gelden van het PVH in deze, dus zal ook hier een strategie voor bepaald moeten worden. Wij verzoeken u dus om naar de ALV te komen om dit met ons te bespreken. U kunt ook altijd een bericht insturen naar parkdierenvereniging@gmail.com om uw mening kenbaar te maken.

Het bestuur.

Janke van der Hem
Webmaster
click hier