Van secretariaat PVH de volgende mail ontvangen.


Van: secretariaat PVH
Verzonden: vrijdag 16 augustus 2019 08:20
Aan: PVH
Onderwerp: AAPekool, alleen maar kicking

Aan de besturen van de bij PVH aangesloten organisaties
Afgelopen maandag kwam stichting AAP breed in het nieuws met het verhaal dat hun asiel uitpuilde met exotische dieren uit onze sector, de overheid moest haast maken met de Positieflijst, zo meende men. De pers nam dit verhaal kritiekloos over. Ook nu weer, als je je al te zeer laat afleiden door de feiten, blijft er natuurlijk weinig over van een schokkend verhaal zoals dit.
Zoals gebruikelijk probeerde AAP met halve waarheden en hele leugens publieke verontwaardiging op te roepen. Er werd een zogenaamd ‘wetenschappelijk’ onderzoek gepresenteerd dat voor het PR-doel bij elkaar was geschreven en waarin al de in heel Europa bij elkaar geharkte asieldieren als een Nederlands probleem werden gepresenteerd. Uit de feiten blijkt dat er wel erg veel gefantaseerd en gesuggereerd (gelogen) moest worden om het beeld neer te zetten dat er een ‘reusachtig’ probleem zou zijn. Het leek nuttig om de beweringen van stichting AAP maar weer eens tegen het licht te houden. In het bijgevoegde bericht van CAPS krijgt u een beeld van de werkelijkheid. Die werkelijkheid valt wel mee (ondanks dat elk probleem er een te veel is). En heel bijzonder, hoe zit dat eigenlijk met de welzijnsproblemen bij al die andere diersoorten (honden, katten, konijnen, cavia’s, …), die straks gewoon mogen worden gehouden? Niet alleen AAP zwijgt hier liever over, ook de overheid vindt het een te moeilijk onderwerp.
Voor zover u bezorgd bent over dit soort gedoe, het is aan de rechter om ons te beveiligen tegen alle malversaties, niet alleen van de overheid, ook van stichting AAP. Clubs zoals stichting AAP hebben er groot belang bij om met regelmaat bij burgers verontwaardiging op te roepen. Met tranentrekkende verhalen over dieren-ellende proberen ze hun geldstromen veilig te stellen. Stichting AAP is gewoon een miljoenenbedrijf dat afhankelijk is van subsidiepotten en collectebussen. En dan kan het zomaar gebeuren dat hun ‘Head of Public Policy’, Raquel García-van der Walle, rare dingen roept op tv en in de krant.
Het is van belang dat u uw achterban informeert en gerust stelt. Het staat u vrij het bijgevoegde bericht op elke website te publiceren en het toe te sturen aan iedereen die daar baat bij heeft.

Groet, Ed Gubbels.

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH
www.huisdieren.nu

Voor de bijlage click hier
Controles namens de overheid bij dierhouders.

Het kan elke dierhouder zomaar overkomen dat hij controle krijgt van zijn gehouden dieren,
van de documenten die bij de dieren horen en van de houderijomstandigheden.
Meestal gaat dat goed, wordt het een gesprekje over de dieren terwijl intussen de papieren
en de huisvesting worden bekeken. In een enkel geval helpt het de dierhouder verder omdat
de controleur op zijn rondgang bij soortgelijke voorzieningen slimme oplossingen heeft gezien
voor problemen die elke dierhouder tegen komt.

Strikt genomen is het doel van deze controles na te gaan of de dierhouder zich aan de wet houdt.
Daarbij is het uiteraard een vereiste, dat ook de controleur zich aan de wet houdt. In een enkel
geval gaat dat minder goed, niet alleen bij de dierhouder. Mensen die het toezicht moeten houden
op onze dierhouderij hebben wel eens heel eigen opvattingen over ‘hoe het hoort’, over wat goed
en wat fout is. En ook bij hun leidinggevenden komt dat voor. In een aantal gevallen waren
er aanwijzingen dat dit vanuit het ministerie van EZ of vanuit de RvO werd aangestuurd.
Dat leidt ertoe dat ze proberen eisen op te leggen waarvoor de wettelijke basis ontbreekt.
We kregen recent te maken met een aantal zaken van dit soort zaken bij houders van roofvogels
en uilen. Maar het kan u bij elke diersoort overkomen.

De kern van de boodschap voor u is, dat een controleur alleen maar eisen mag opleggen die
wettelijk zijn vastgesteld. Mocht u te maken krijgen eisen die worden aangekondigd of via een
dwangbesluit worden opgelegd, neem dan onmiddellijk contact op met uw bestuur. Van daaruit
wordt dan juridische hulp vanuit de SectorOrganisatie PVH ingeschakeld.Belangrijk voor alle houders van roofvogels en uilen.

Momenteel heeft onze juriste, mw. Erna Philippi-Gho, een aantal zaken in behandeling waarbij
handhavers van de overheid (NVWA en RvO) onterecht proberen houderijvoorschriften op te leggen aan
houders van roofvogels en uilen. We hebben de indruk dat het hier om gericht beleid gaat, het komt
te vaak voor in een korte periode.

De werkwijze die men toepast is dat er een controle wordt uitgevoerd waarbij, al dan niet in samenspraak
met een dierenarts, wordt vastgesteld dat de huisvesting niet voldoet (te klein is). Daarna volgt een
bestuursdwangbesluit waarin wordt opgelegd dat de houder binnen een gestelde termijn aan bepaalde (soms
de meeste vreemde) houderijvoorschriften moet voldoen. Die opgelegde houderijvoorschriften worden deels
van internet geplukt, soms worden ze door de handhavers zelf bedacht.

Deze manier van werken is niet alleen onacceptabel, ze is ook niet rechtmatig. Houderijvoorschriften
moeten in wettelijk regels worden vastgesteld vóórdat ze mogen worden opgelegd.
Voor roofvogels en
uilen is dit niet gebeurd. Deze werkwijze moet gestopt worden, zo nodig, met tussenkomst van de rechter.
Het enige criterium dat bepalend is bij een controle is, of de vogels in een staat van voldoende welzijn
verkeren.

Wilt u daarom, als u gecontroleerd wordt, dit via uw bestuursvertegenwoordigers aan ons melden? Als lid van
een bij de SectorOrganisatie PVH aangesloten vereniging, helpen wij u graag met het voeren van de
procedures, mocht het tot (de dreiging met) een bestuursdwangbesluit komen. Dit is onderdeel van de
rechtsbescherming waar u als deelnemer van de SectorOrganisatie PVH zonder verdere kosten recht op hebt.

Let wel, het gaat hier met name om bestuursrechtelijke procedures in situaties waarin (onterechte)
houderijvoorschriften worden aangekondigd of opgelegd. In alle andere gevallen overleggen wij graag met
u om na te gaan wat we wel en niet voor u kunnen doen.
Nieuwe berichten en mededelingen worden boven aan geplaatst, dus van boven naar beneden
van nieuw naar oud.
10 Oktober 2019

Van Erna Philippi-Gho

MET PVH WEER DRIE POSITIEFLIJSTZAKEN GEWONNEN
Ter intro: Nederland heeft 2 lijsten met beoordeelde toegestane diersoorten en 1 lijst met diersoorten die nog beoordeeld moeten worden maar gehouden mogen worden omdat ze al op 1 februari 2015 in Nederland aanwezig waren. Nederland heeft geen lijst met diersoorten die verboden zijn, die hebben we al weggeprocedeerd.
Voor diersoorten die nieuw zijn in Nederland geldt een vrijstelling totdat een nieuwe beoordelingssystematiek is ontwikkeld waarbij de dieren binnen 14 dagen geregistreerd moeten worden. Omdat we niet wilde registreren en van mening waren dat de Minister verplicht is te voorzien in de mogelijkheid nieuwe soorten die we graag willen kunnen houden op de positieflijst te plaatsen, hebben we in samenwerking met het PVH voor verschillende soorten aanvragen ingediend om ze op de positieflijst te plaatsen. De Minister heeft dit geweigerd. Wij waren het daar niet mee eens, en hebben namens het PVH beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de rechter voor o.a. de Wet dieren. Het CBb heeft (opnieuw) onze beroepen gegrond verklaard.
De Minister heeft volgens het College een wettelijke plicht heeft om te beslissen op aanvragen om diersoorten op de positieflijst (dus lijst met toegestane diersoorten te plaatsen) en dient ervoor te zorgen dat daarvoor een beoordelingssystematiek bestaat. De Minister moet nu uiterlijk 10 januari 2020 (dus buiten de beoordeling van de hele lijst met te beoordelen soorten voor de nieuwe positieflijst) alsnog in bezwaar inhoudelijk op de aanvragen beslissen op basis van de nieuwe beoordelingssystematiek. Dit betekent dat we héél snel (en zonder bezwaar) in beroep kunnen tegen de nieuwe systematiek voor de positieflijst, die voor zover wij hebben kunnen zien, op geen enkele wijze aan de vereisten voldoet.
9 oktober 2019

Van Barbra Middelkoop

Sebastiaan en Constance hadden vandaag een afspraak met een Europarlementariër om te praten over de dierhouderij. Meer info volgt z.s.m., maar we wilden jullie allemaal even laten weten dat - ondanks dat het soms wat rustig is op deze groep - wij zeker niet stil zitten15 november 2018

De nieuwe criteria voor de positieflijst zijn er.

Het zijn criteria die de mogelijkheid bieden écht alle diersoorten te verbieden, hond, paard, konijn, alle reptielen, alle eekhoorns, écht alles.
Je vindt ze hier: https://www.internetconsultatie.nl/toetsingskader_huisdieren
onderaan staat het pdf-doccument, de conceptregeling

Van Erna Philippi-Gho

Het voorstel voor de positieflijst voldoet niet aan de eisen die de Europese rechter stelt aan de risicobeoordeling.
We zullen het wel weer moeten uitprocederen, maar ik geloof niet dat de Minister van LNV dit kan winnen.
Er zitten 2 gigagrote fouten in het systeem.
Wel jammer dat men geen houderijvoorschriften wil, dat zou een snelle methode zijn om het goed houden van dieren te regelen, maar ja, dan valt er niet veel te verbieden en dat wil men juist graag.
De fouten liggen erin dat er alleen criteria zijn vastgesteld, dat is geen risicobeoordeling. Bij een risicobeoordeling moet exact worden uitgezocht hoe groot de kans is dat de risico's intreden en hoe ernstig de gevolgen zijn. Dat gedeelte ontbreekt.
Op basis van de criteria zou je veel kunnen verbieden maar er is geen sprake van een beoordeling. Overigens wil ik benadrukken dat dit gevecht wel weer net zo fel zal worden als de vorige keer, dus blijf alsjeblieft de PVH en aangesloten verenigingen steunen om ervoor te zorgen dat we kunnen procederen.

De onderstaande brief ontvangen van het PVH d.d. 23-06-2017

Beste leden van de Sectororganisatie PVH,


We hebben wéér goed nieuws te melden!!

Gisteren heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn visie op de status van de Positieflijst voor Zoogdieren. U vindt de tekst van deze brief en twee krantenartikelen over dit onderwerp in de bijlage. Om de ambtelijke taal begrijpelijk te maken heeft onze juriste Erna Philippi-Gho een korte toelichting en samenvatting geschreven:

1. Positieflijst 2017 ingetrokken

De Positieflijst 2017, waarmee 153 diersoorten per 1 juli zouden worden verboden, is ingetrokken. Reden is dat de gebruikte beoordelingssystematiek door de rechter is vernietigd en het beroep dat het PVH had aangespannen door de rechter gegrond is verklaard.

De positieflijst 2015 die nog in werking was wordt ook naar aanleiding van de uitspraak van de rechter op meerdere punten aangepast. Alle verboden op het houden van muntjaks en mazama's worden geschrapt. Er zijn dus geen diersoorten meer verboden. (De Muntiacus reveesi is als enige muntjaksoort wel verboden via de Wet op de Natuurbescherming)

Het konijn wordt verplaatst naar de lijst met dieren waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift nodig is. Ook wordt de eis dat bij een aanvraag om een nieuwe soort op de positieflijst te plaatsen de houder moet aantonen dat het dier gehouden kan worden, geschrapt. In overeenstemming met de uitspraken van de Europese rechter kan het plaatsen van een diersoort op de lijst van dieren die gehouden mogen worden alleen nog maar geweigerd worden als de Staatsecretaris met wetenschappelijk onderzoek bewijst dat een diersoort niet gehouden kan worden.

De intrekking van de positieflijst 2017 en de drie belangrijke wijzigingen in de huidige lijst (2015) zijn een grote beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren en tonen aan hoe sterk we zijn als we samenwerken!

2. Een nieuwe lijst?

De Staatssecretaris wil nu nieuwe criteria en een nieuwe beoordelingssystematiek vaststellen en de diersoorten opnieuw beoordelen. De termijn die de Staatssecretaris aangeeft (een half jaar) is volstrekt onhaalbaar. Er zouden door internationale experts nieuwe criteria moeten worden vastgesteld om diersoorten aan te toetsen. Deze nieuwe criteria moeten worden vastgelegd in regelgeving. Vervolgens moet er een nieuwe beoordelingssystematiek worden vastgesteld. En daarna moeten alle diersoorten, plus de diersoorten die wij nog willen laten beoordelen voor de positieflijst, nog worden beoordeeld. Dit kost bij elkaar erg veel tijd. Overigens zullen wij zeer alert blijven en iedere misstap in het proces meteen afstraffen.

3. Het konijn uit de hoge hoed

Tenslotte nog een leuk raadseltje voor de Staatssecretaris, gelet op de nieuwe beoordeling die hij wil uitvoeren en hetgeen hij in zijn brief aan de kamer heeft opgemerkt:

1. In zijn brief geeft de Staatssecretaris aan dat alleen de zoogdiersoorten die zonder specialistische kennis en kunde mogen worden gehouden, mogen worden aangewezen als dieren die gehouden mogen worden zonder vergunning.
2. In zijn brief geeft de Staatssecretaris ook aan dat de rechter heeft geoordeeld dat de diersoort ‘konijn’ moet worden opgenomen in tabel 2 3. In de toelichting op de regelgeving staat bij tabel 2 dat het hierbij soorten betreft die alleen met speciale kennis en kunde van de houder en onder specifieke houderijvoorschriften te houden zijn. Grappig dat de Staatssecretaris nu in de situatie terecht komt waarin hij het konijn vergunningplichtig wil maken. Weet u hoeveel konijnen er in nederland worden gehouden??

Ik vraag me ernstig af of het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de positieflijst nu nog steeds zo groot is.

Tot zover de toelichting van Erna Philippi.

Zoals Erna al schrijft blijkt steeds meer dat de samenwerking tussen de dierhouderorganisaties zijn vruchten meer dan afwerpt. Uw deelname aan de Sectororganisatie en uw inbreng en hulp zijn niet alleen broodnodig gebleken maar hebben ook daadwerkelijk effect!

Wij zijn er nog niet, maar komen steeds dichter bij ons gestelde doel! Grote dank aan Erna Philippi en de mensen die haar bij staan!Voor de Kamerbrief Reactie uitspraak CBb positieflijst click hier


Stand van zaken per 06-06-2017

Onderstaand bericht ontvangen als nieuwsbrief 5 van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit.

Beste allen,

Omdat de Staatssecretaris mogelijk toch de positieflijst 2017 erdoor wil rammen, en we dan
weer een tijd aan het procederen zijn, heb ik voor een aantal modelaanvragen voorbeeld
ontheffingen aangemaakt waarmee houders iig een ontheffing voor het houden en fokken
kunnen aanvragen. Omdat alleen maatregelen met een wetenschappelijke onderbouwing
geëist kunnen worden, hoeven mijns inziens de aanvragers alleen aan de
houderijvoorschriften te voldoen waaraan een wetenschappelijk onderzoek ten grondslag ligt.
Deze wetenschappelijke onderzoeken zijn niet altijd relevant, maar de tijd is nu te kort
om daar in ontheffingsaanvragen op in te gaan. Verder hebben we vorige keer gemerkt dat
het indienen van ontheffingsaanvragen van belang is voor het verkrijgen van een voorlopige
voorziening, dus een reden temeer om dit op te pakken. Mogelijk leiden we zelfs de
Staatssecretaris om de tuin door het indienen van aanvragen en kunnen we hem op deze
manier verleiden om de oude systematiek door te zetten waarmee we makkelijker kunnen
procederen. Het zou dus handig kunnen zijn deze modellen met een duidelijke uitleg op de
website te zetten. Bij de modelaanvragen heb ik de volgende uitleg gemaakt:

We zullen, als de Staatssecretaris toch doorzet, natuurlijke procederen. Wie zich toch zelf wil
voorbereiden kan een ontheffingsaanvraag indienen.

De positieflijst 2017 is geen volledig verbod. In de eerste plaats mag je gewoon de dieren
houden die je al hebt. Voor nieuwe dieren en voor het fokken kun je gewoon ontheffing
aanvragen. Een ontheffing moet in ieder geval worden afgeven als je aan de
houderijvoorschriften op groenkennisnet voldoet. Maar omdat de meeste van deze eisen niet
gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek, is het eigenlijk zo dat je alleen hoeft te
voldoen aan de eisen met een wetenschappelijke onderbouwing om een ontheffing te
krijgen. Ook de wetenschappelijk onderbouwde vereisten voldoen niet altijd aan de eisen die
aan een voorschrift worden gesteld, maar er is onvoldoende tijd om dit helemaal per soort
uit te werken en aan te passen. Omdat veel eisen gewoon haalbaar zijn, laat ik ze voorlopig
even voor wat het is. Ik begrijp dat mensen het eng vinden om een ontheffing aan te vragen,
maar het kan dus wel gewoon.

Verder, mocht je geen ontheffing aanvragen en wordt er gehandhaafd, dan moet je (tenzij je
de dieren zo slecht houdt dat er sprake is van mishandeling) in de gelegenheid worden
gesteld een ontheffing aan te vragen. Het is dus helemaal niet zo dat als de Staatssecretaris
per 1 juli het verbod doorzet, je de dieren niet meer mag hebben.

Voor de mensen die een ontheffing willen aanvragen zijn er, om wat meer rust mogelijk te
maken voor de tijd die we mogelijk weer aan het procederen zijn, modelaanvragen
ontwikkeld voor verschillende soorten. Op verzoek kunnen eenvoudig ook voor andere
soorten modelaanvragen worden gemaakt.

Let even op het onderscheid. Je kunt dus ofwel zelf een aanvraag indienen waarbij je
aantoont dat je aan ALLE houderijvoorschriften voldoet die op groenkennisnet staan. Dan
MOET je een ontheffing krijgen. Of je gebruikt onze modelaanvraag. Dan toon je aan dat je
voldoet aan de houderijvoorschriften met een wetenschappelijke onderbouwing en kan
daaruit volgen dat we moeten uitprocederen dat dit volstaat. De eerste keuze kun je maken
als je toch al aan alle eisen voldoet, de tweede uit principe of omdat je niet aan alle eisen
voldoet.

Vergeet als je de ontheffing aanvraagt niet bijlage met je eigen stukje erbij te doen, de
datum in te vullen en de aanvraag te ondertekenen en je NAW-gegevens in te vullen. Het kan
handig zijn om in verband met zoönoserisico (dat helemaal niet wetenschappelijk
onderbouwd is) aan te geven dat de dieren die je hebt gefokt zijn als dit het geval is.

Deze uitleg kan natuurlijk aangepast worden, ik weet niet of hij heel duidelijk is. De
modelaanvragen die ik al af heb zijn bij dit bericht gevoegd. Graag hoor ik of er ook andere
modellen gewenst zijn.

Met vriendelijke groeten Erna Philippi-Gho

Bijlagen click hier

Toelichting:

Met de zin "Het kan handig zijn om in verband met zoönoserisico (dat helemaal niet
wetenschappelijk onderbouwd is) aan te geven dat de dieren die je hebt gefokt zijn als dit het geval is"
in de èèn na laatste alinea wordt bedoeld:

- Bij de Positieflijst wordt meegewogen dat er een zoönosenrisico is, dat geldt vooral voor
wildvangdieren, ze hebben gekeken naar enge ziektes die in verre vreemde landen voorkomen.
- Dit risico is op geen enkele wijze wetenschappelijk onderbouwd, er heeft een ambtenaar zitten
kijken of hij nog enge dingen uit het land van herkomst wist bij de te beoordelen soorten. mee te maken (je herinnert je de kangoeroes die nooit in Australië waren, dus dat Ross River virus
dat alleen daar voorkomt is niet zo relevant)
- Als je aanmeldt dat het om gefokte dieren gaat, hoeven ze met dit soort argumenten dus niks
te proberen, kunnen ze daarmee je aanvraag niet extra vertragen.

Groet Ab.Stand van zaken per 29-05-2017

In tegenstelling tot de verwachtingen welke gewekt zijn na de uitspraak op 28 maart door het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, door o.a. onze jurist, wordt op 1 juli 2017 de Positieflijst 2017
voorlopig nog gewoon van kracht. De verwachting was dat door de uitspraak van de rechter over de
Positiefijst 2015 ook de Positieflijst 2017 van tafel zou gaan daar de argumenten voor verwerping
van de Positieflijst 2015 ook gelden voor de Positieflijst 2017.
In tegenstelling tot de verwachting, intrekking Positieflijst 2017, heeft de Staatssecretaris
dit niet gedaan en gaat de Positieflijst 2017 tot nader order gewoon per 1juli 2017 in.

Groet Ab.Nieuwsbrief 2017 / 02


Beste Leden,
Vandaag, 28 maart 2017 is er eindelijk een uitspraak in de rechtzaak die de PVH tegen de
Positieflijst hadden aangespannen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van de
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit gegrond verklaard. Met deze uitspraak is een streep gezet
door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en de Positieflijst voor zoogdieren 2017. De uitspraak bepaalt
namelijk dat de methode die gebruikt is voor het beoordelen van zoogdieren niet voldoet aan de eisen die
daaraan gesteld worden.

Van het PVH kwam het volgende persbericht:

Rechter zet streep door huisdierenlijst


Vandaag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) het beroep van de Stichting Platform
Verantwoord Huisdierenbezit tegen de positieflijst gegrond verklaard. Daarmee heeft het College een streep
gehaald door de Positieflijst voor zoogdieren 2015 en door de Positieflijst voor zoogdieren 2017, die deze
zomer in werking zou treden. Een einde aan de Positieflijst is goed nieuws voor het dierwelzijn. Zoals uit de
cijfers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming al bleek, werden met beide positieflijsten alleen
diersoorten verboden die vrijwel geen welzijnsproblemen kennen en succesvol gehouden worden door
gespecialiseerde dierhouders. Een verbod zou deze houders hebben verplicht om dierkoppels te scheiden
waarmee het welzijn sterk in gedrang zou zijn gekomen.

Aanleiding voor het beroep


Problemen die de Stichting PVH in het beroep aan de orde stelde zijn dat de beoordeling van de diersoorten
plaatsvond door een commissie die grotendeels bestond uit Stakeholders. Het gevolg daarvan is dat deze
commissie niet onafhankelijk is. Bovendien bleken de adviezen voor grote delen gebaseerd te zijn op
stellingen uit krantenartikelen, wikipedia en andere niet-wetenschappelijke gegevens. Dat betekent dat de
wetgeving gebaseerd is op informatie waarvan de betrouwbaarheid niet gewaarborgd is. Eind januari heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken, met dezelfde adviescommissies en dezelfde methodiek, een nieuwe
lijst opgesteld: de Positieflijst 2017. Deze lijst zou in de zomer van 2017 in werking moeten treden.
Alle soorten die niet op deze positieflijst staan zouden per 1 juli 2017 verboden worden. Onder deze verboden
soorten vielen bijvoorbeeld de Tammarwallabie, het Perzisch Damhert en de mini-Zeboe, een gedomesticeerd
koeienras dat vooral door liefhebbers wordt gehouden. Op een later moment zullen ook lijsten voor vogels,
vissen, amfibieën en reptielen volgen. Omdat de beoordeling van deze lijst door dezelfde Commissie is
opgesteld als de Positieflijst 2015 en omdat ook dezelfde methodiek is gebruikt, heeft de uitspraak van
het CBb tot gevolg dat ook deze Positieflijst 2017 niet in werking kan treden.

Uitspraak


Het College heeft in zijn uitspraak duidelijk aangegeven dat adviezen die ten grondslag liggen aan
regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie.
De adviezen voor de Positieflijst voor zoogdieren zijn uitgebracht door Stakeholders, waaronder
partijen die principieel tegen het houden van dieren zijn. Daarmee was het advies niet onafhankelijk.
De staatssecretaris kon ook op geen enkele wijze aantonen dat de adviezen gecontroleerd zijn door een
tweede onafhankelijke commissie. Daarom mag de Staatssecretaris zich niet op deze adviezen baseren.
Het College heeft hiermee een belangrijk ijkpunt vastgesteld voor de kwaliteit van regelgeving. Omdat
het advies uitsluitend uit de context gehaalde citaten vermeldt uit (wetenschappelijke) literatuur
zijn naar het oordeel van het College de beoordelingen door de stakeholders ook inhoudelijk
onvoldoende controleerbaar.

Visie van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit


Het voorstel van het PVH is om in plaats van verboden te komen tot bindende houderijvoorschriften
die per diersoort realistische eisen stelt aan hun huisvesting en verzorging. Met deze
voorschriften is het mogelijk om de werkelijke problemen in de houderij aan te pakken.

Natuurlijk zijn we er nog niet, maar het strijden heeft in ieder geval geholpen!
Nu maar hopen dat het nieuwe kabinet ons beter gezind is.

Hartelijke groet,
Janke en Michel.
30 januari 2017 Nieuwe zoogdierenlijst click hier

Van PVH

Onze jurist heeft een uitstelbericht van het CBb ontvangen, dat betekent dat
de uitspraak naar aanleiding van de zitting van woensdag 16 november met ten
hoogste zes weken is uitgesteld. De eerste zes weken eindigen op woensdag 28 december,
het uitstel geldt tot uiterlijk woensdag 8 februari 2017.

  We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Na al die jaren van tegen de stroom
op zwemmen, kunnen we die zes weken geduld ook nog wel opbrengen

Rechtszitting.

Woensdag 16 november) vond in Den Haag de rechtszitting bij Het CBb plaats naar
aanleiding van onze beroepsprocedures. Het betrof de plaatsing van de Muntjaks en
de Mazama’s op tabel 3 (het houderijverbod), de weigering van EZ om de Grootoorspringmuis
op te nemen op de Positieflijst (een nog niet in Nederland gehouden soort, bewijslast
bij de burger) en de weigering om houderijvoorschriften vast te stellen voor
‘huiskamerkonijnen’ (te verplaatsen van tabel 1 naar tabel 2).

Hieronder de eerste conclusies van onze juriste mr Erna Philippi-Gho

Nootdorp, 17 november 2016

Verslag van de beroepsprocedures inzake de Positieflijst, 16 november 2016.

Het beroep aangaande de positieflijst voor zoogdieren is goed verlopen. We moeten
nog wel even wachten op de uitspraak maar duidelijk is dat de rechters van
College van Beroep voor het bedrijfsleven zich zeer goed hadden ingelezen,
precies begrepen waar de knelpunten zitten en de vertegenwoordiger van de
Staatssecretaris stevig aan de tand hebben gevoeld. De vertegenwoordigers van
de Staatssecretaris hadden zich niet voorbereid en konden de vragen van de rechters
niet of nauwelijks beantwoorden. Met name de navolgende punten die door ons zijn
aangevoerd leken door het College zeer goed begrepen te worden:

- het onderzoek dat door de PEC is uitgevoerd is niet objectief (één van de
  drie rechters kon zo aanwijzen waar het eindoordeel afkomstig was van de
  tegenstanders van de dierhouderij),
- de gebruikte niet-wetenschappelijke bronnen (wikipedia etc) mochten niet
  gebruikt worden en nu niet duidelijk is welke conclusies zijn gebaseerd op
  wetenschappelijk onderzoek en welke niet, is niet voldaan aan de eisen die aan
  een onderzoek worden gesteld,
- niet aannemelijk is gemaakt dat de Muntjak en de Mazama niet gehouden kunnen
  worden met een houderijvoorschrift, daarmee is de plaatsing op de lijst van
  verboden soorten onrechtmatig,
- bij de aanvraag voor plaatsing van een soort op de positieflijst mag niet
  worden geëist dat de aanvrager aantoont dat een dier gehouden kan worden,
  de Staatssecretaris dient te bewijzen dat een dier niet gehouden kan worden,
- er kan bezwaar gemaakt worden tegen de plaatsing van een soort op de lijst
  van dieren waarvoor een soortspecifiek houderijvoorschrift wordt vastgesteld.
- omdat de Staatssecretaris aangaf bezig te zijn met een nieuwe lijst heb ik de
  rechters verzocht twee knelpunten op te lossen die spelen bij de bestaande lijst
  en bij de nieuwe lijst een nog groter probleem vormen dan bij de huidige,
  namelijk dat de Staatssecretaris kan afwijken van het wetenschappelijke oordeel
  en dat de Staatssecretaris soorten kan verbieden waarvoor geen onderzoek beschikbaar is.

Ik acht de kans dat we op voornoemde punten gelijk krijgen groot. Mogelijk zijn er nog
meer punten waarop we gelijk krijgen, maar we moeten de uitspraak even afwachten.
Gevolg van het beroep kan zijn dat de methodiek door de rechter wordt afgeschoten
waardoor de lijst (ook degene die men nu weer maakt) overnieuw moet. De rechters hebben
overigens zeer grote zorgen over de wijze waarop de PEC en PAC zijn aangesteld zonder
formeel aanstellingsbesluit en over de taakverdeling en dan met name de effectiviteit
van de controlerende rol van de PAC. Ook was duidelijk dat de rechters, conform de
Europese eisen, van mening zijn dat de Staatssecretaris zelf de beoordeling en het
onderzoek dient te verifiëren.

Mw. Mr. E. (Erna) Philippi-Gho Natuur en Recht

Invasieve Uitheemse Soorten

Status op 15-07-2016


Beste Leden,Dat wat wij al vreesden is nu werkelijkheid geworden, de Unielijst is door de Europese Commissie
op 13 juli 2016 gepubliceerd.
Het gevolg is dat deze dan 20 dagen later in de hele EU van kracht is. ( 3 augustus 2016).
De groep IAS welke zich hard maakt voor duidelijke regels omtrent het op de lijst plaatsen
van dieren en planten en ook het toepassen van deze regels is onder leiding van Mr Erna Philippi-Gho
hard aan het werk .
Maar ook hier geldt, net als bij de Positieflijst de overheid, in dit geval de EU, gaat gewoon door
zelfs al negeert en overtreedt men de eigen regels.
Het verweer hier tegen wordt alsmaar moeilijker, waar we tot nu toe bezwaar maakten tegen de
gehele lijst ziet het er nu naar uit dat dit nu, na publicatie, bezwaar maken wordt tegen een op
de lijst geplaatst dier of plant.
De groep IAS is gestart met meerdere acties waaronder het zoeken van de publiciteit en het bestoken van de politiek.
Uiteraard gaan de juridische mogelijkheden ook gewoon door, maar dat is altijd een gevecht met
een lange adem en dus zonder snel resultaat, waarbij de lijst ondertussen wel van kracht blijft.
Komt een van jullie in de problemen door handhaving van de overheid meldt het dan bij Dick Verwoert
of bij mij dan kunnen wij kijken voor advies en /of juridische ondersteuning.
Een van de acties is een petitie naar de Europese Commissie, deze kun je ondertekenen via de link Petitie.
Hieronder ook nog een paar linkjes naar uitleg en de lijst zoals deze nu van kracht is.

Uitleg Unilijst 2016: click hier
Korte folder Unilijst: click hier
Officiële IAS-Lijst: click hier
Publicatie Overheid: click hier
Petitie: click hier

Zoals al gezegd er speelt op dit moment van alles, er zijn veel voorstellen voor acties, enz.
Deze ga ik niet allemaal opsommen, is er echter informatie die van belang is of regels die veranderen
dan kom ik met vervolg informatie.

Laatste nieuws Positieflijst, 13 augustus 2016

Het is momenteel rustig en stil op het gebied van de Positieflijst.
Het ministerie beweegt niet, er is dus geen construtief overleg tussen de partijen, het is wachten op de rechter.
Alle in gediende bezwaren worden in september door de rechter in een zitting behandeld, daar ze allemaal met elkaar te maken hebben.
Als de datum van de zitting bekend is zal ik dat bekend stellen en dan maar met z'n allen naat de zitting ter ondersteuning van onze zaak.

Groet,
Ab